• Profil školy

    •  

      

      KÓD  ŠKOLY:  661531

      

     Na Strednej zdravotníckej škole  vo Zvolene možno študovať v študijných odboroch:

     PROFIL ABSOLVENTA


     Študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent

     sa začal realizovať v šk. roku 2001 - 2002. Štúdium je organizované ako 4 - ročné pre absolventov základných škôl a konči maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Náplňou práce absolventa je zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu / hlavne pri uspokojovaní  bio - psychosociálnych potrieb chorého/pod vedením sestry, plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. Od absolventa sa vyžaduje primeraný odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, ktorého súčasťou je patričná vyjadrovacia schopnosť v ústnom a písomnom styku, schopnosť používať cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry, latinský jazyk v profesionálnej praxi, pracovať s číslami, s informačnou technikou, ale prezentovať sa i znalosťou dejín slovenského národa, významných svetových dejín a znalosťou slovenskej a najvýznamnejšej svetovej  literatúry. Ďalej je schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti do profesionálne požadovaných postojov a  činností, pracovať v tíme, sústavne sa vzdelávať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami a humanizmu a demokracie.

      

     Učebný odbor: 5371 H sanitár
     škola zabezpečuje od šk. roka 1997 - 1998. Štúdium je organizované ako dvojročné večerné pre absolventov základnej školy a jednoročné diaľkové pre absolventov strednej školy. Končí sa záverečnou skúškou a pripravuje žiakov na rutinné vykonávanie všetkých prác, ktoré sú náplňou činnosti sanitára na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.